Nama : Adesanjaya
NPM : 10108050

Perkembangan dunia teknologi memang berkembang dengan sangat cepat. Hamper di segla bidang sekarang pasti menggunakan pemanfaatan teknologi seperti computer internet dan lain-lain dalam menunjang aaktivitasnya. Salah satunya di bidang penerjemahan bahasa. Para ahli berusaha menjadikan komputer sebagai alat penerjemah bahasa juga. Oleh sebab itu munculah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bahasa seperti Information Retrieval dan Natural Language Processing.
Untuk menghasilkan sebuah aplikasi penerjemah tahap pertama yang dilakukan adalah pengenalan terhadap kata sehingga dapat memperoleh makna dari suatu kalimat. Untuk dapat menjadikan kalimat yang betul dilakukan pemenggalan kata Banyak penelitian telah dilakukan untuk memperoleh hasil pengenalan kata yang betul. Mereka dimulai dari pemotongan imbuhan untuk dapat memperoleh kata dasar sampai ke memberikan part-of-speech tagging untuk dapat mengenali jenis kata dan pengenalan subyek, predikat, dan obyek. Pemenggalan yang biasanya dilakukan adalah pemotongan imbuhan pada kata berimbuhan untuk mendapatkan kata dasar. Dalam pemenggalan suku kata, Agar pemenggalan suku kata seperti ini dapat dilakukan oleh komputer, kita memerlukan kaidah-kaidah tentang pemenggalan suku kata. Diperkirakan ada banyak model kaidah yang dapat ditemukan orang untuk pemenggalan suku kata ini. Diperkirakan ada banyak model kaidah yang dapat ditemukan orang untuk pemenggalan suku kata ini. Kaidah inipun masih dibatasi pada pemenggalan suku pertama pada kata. Pemenggalan suku pertama pada kata ini ditandai dengan tanda suku -. Sebagai contoh, pemenggalan suku pertama pada kata bendahara adalah ben-dahara. Dengan kaidah demikian, komputer diharapkan dapat dengan tanpa keliru memenggal suku pertama pada kata dengan memberikan tanda suku – di belakang suku kata itu.

Iklan